Xarelto a niewydolność nerek

Jednoczesne stosowanie rywaroksabanu z silnymi induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, fenytoina.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 10 mg tabletki powlekane 2.Inne dokumenty: ChPL, Farmakologia, Medycyna, Dokumenty, dokmax.

Po jednoczesnym podaniu rywaroksabanu oraz 500 mg ASA nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych.. (Łódzkie) rozpoczęły się 13 marca bezpłatne badania krwi wykrywające choroby nerek. Do godz. 17.00 ma być przebadanych ponad 500 osób....Nie stwierdzono interakcji z pokarmem o znaczeniu klinicznym.

Zmiana leczenia z produktu na pozajelitowe leki przeciwzakrzepowe.

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwzakrzepowe, kod ATC: B01AX06.